Project Description

«EINA, TUFFILM». 1986. Acuarela, acrílico y pigmento s/tela, 61 x 38 cm

«EINA, azul MONTSERRAT». 1986. Acuarela, acrílico y pigmento s/tela, 92 x 73 cm

«EINA, Peel-off, groc». 1986. Acuarela y acrílico s/tela, 160 x 130 cm

«EINA, oli». 1986. Acuarela y pigmento s/tela, 150 x 150 cm

«EINA, acrílic». 1986. Acuarela, acrílico y pigmento s/tela, 150 x 150 cm

«EINA, acrílic». 1986. Acuarela, acrílico y pigmento s/tela, 73 x 60 cm

«EINA, acrílic». 1986. Acuarela, acrílico y pigmento s/tela, 73 x 60 cm

«EINA, gat blau». 1986. Acuarela, óleo, pigmento y hierro s/tela, 160 x 130 cm

«EINA, gat taronja». 1986. Acuarela, serrín, óleo, pigmento y hierro s/tela, 160 x 130 cm

«EINA, micrometro». 1986. Acuarela, serrín, papel y metal s/tela, 150 x 150 cm

«EINA, withworth». 1986. Acuarela, hierro, pigmento y crema nuget s/tela, 116 x 89 cm

«EINA, plana». 1985. Acuarela, serrín, madera y metal s/tela, 89 x 116 cm

«EINA, pradines». 1985. Acuarela, óleo y polvo de marmol s/tela, 160 x 130 cm

Otras series